header Etiopische jongeren (Jeroen van Loon)

Get up, Speak out for Youth Rights

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stelt 215 miljoen euro beschikbaar voor de seksuele gezondheid en ontwikkeling van jongeren in ontwikkelingslanden voor de periode 2016-2020. Ruim 39 miljoen van deze gelden gaat naar het programma 'Get up, Speak out for Youth Rights‘. In dit programma werken zes alliantiepartners samen om in 7 landen in Azië en Afrika de (kennis van) rechten en gezondheid van jongeren te verbeteren.

Seksuele rechten

Jongeren zijn zich vaak niet bewust van hun rechten.
Dit hindert hun toegang tot seksuele voorlichting en er zijn onvoldoende passende gezondheidsvoorzieningen.
Ze zijn daardoor vaak onvoldoende in staat om keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en het krijgen van kinderen, met alle gevolgen van dien.

Het programma Get up, Speak out! maakt jongeren bewust van hun rechten en geeft ze een stem!

Jongeren uit Ethiopië

Unieke en vernieuwende aanpak

Jongeren en specifiek meisjes en jonge vrouwen krijgen een centrale plek in Get up, Speak out!. Het programma richt zich op hun individuele behoeften en wensen. Jongeren bepalen zelf waar ze behoefte aan hebben en krijgen informatie en zorg, op het volgens hen beste moment, de beste plaats en de beste manier. Zo wordt er bijvoorbeeld meer ingezet op eLearning via internet en mobiel. Jongeren zelf weten als geen ander hoe je bijvoorbeeld social media kunt inzetten om jongeren gewoon te informeren over wat ze willen weten, zonder dit te verpakken in een moralitische boodschap. Omdat ze zelf de de noodzaak van eerlijke informatie ervaren, kunnen zij dit ook overtuigend overbrengen naar politiek of overheid. 

Get up, Speak out! is een uniek en sterk programmaconcept dat op meerdere niveaus tegelijk insteekt. Het programma wordt uitgevoerd in Kenia, Ethiopië, Ghana, Oeganda, Malawi en in Azië in Indonesië en Pakistan. Het richt zich enerzijds op het versterken van de individuele capaciteit van jongeren en tegelijk wordt gewerkt aan het verbeteren van (de beschikbaarheid van) voorzieningen voor seksuele en reproductieve gezondheid en het doorverwijzen van jongeren naar die zorgvoorzieningen. Jongeren zelf worden betrokken bij het programma op alle vlakken, van de opzet tot de besluitvorming. Maar ook ouders, opvoeders, leraren en gemeenschapleiders zijn betrokken.

Partnerschap Ministerie

De toekenning van de aanvraag Get up, Speak out is een van de zeven partnerschappen die het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 5 jaar aangaat met Nederlandse allianties om seksuele en reproductieve rechten (SRGR) te bevorderen in ontwikkelingslanden.

De SRHR-alliantie is een samenwerkingsverband tussen Rutgers (penvoerder), Choice for Youth and Sexuality, Dance4Life, IPPF, Simavi en Stop Aids Now!. Het is een voortzetting van een reeds bestaande succesvolle alliantie en er zal dan voortgebouwd worden op successen en ervaringen die in de afgelopen vijf jaar werden opgedaan.