drie-meiden

Nu niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd waarbij (vaak) sprake is van een opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek). Het programma biedt actieve begeleiding, beginnend met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. We sluiten aan bij de leefwereld van de doelgroep en kijken naar hun vragen, behoeften en mogelijkheden.

Het programma Nu Niet Zwanger respecteert de reproductieve rechten van mensen om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen, zonder dat er sprake is van dwang, drang, discriminatie of geweld. Het zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid staat hierbij voorop. Vrouwen en mannen die hun kinderwens willen uitstellen of op dit moment geen kind willen worden hierin ondersteund, waarmee ongeplande en ongewenste zwangerschappen zo veel mogelijk voorkomen worden.

Doelgroepen

Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders die vrijwel altijd al in beeld zijn bij de hulpverlening, zoals (potentiële) ouders die dak- en thuisloos zijn, een verstandelijke beperking hebben, sociaal geïsoleerd, verslaafd zijn of psychiatrische problemen hebben, in de prostitutie zitten of meervoudige problemen hebben. Deze zeer kwetsbare groepen hebben een extra steun in de rug nodig. Zij missen soms de regie over hun leven vanwege een opeenstapeling van problemen of omdat het onderwerp voor hen geen prioriteit heeft. Zij zijn minder bewust bezig met een kinderwens en of weten soms niet goed hoe zij zich tegen een zwangerschap kunnen beschermen. Ze gebruiken bijvoorbeeld minder betrouwbare anticonceptiemethoden, gebruiken helemaal geen anticonceptie of gaan hier niet consequent mee om. Of de financiële middelen ontbreken om anticonceptie te regelen. Het zijn groepen die niet makkelijk hulp vragen of de hulpverlening mijden. Vaak zijn deze mensen wel al in beeld van zorg. Als ze een kind krijgen, kunnen ze het kind niet altijd de juiste zorg en opvoeding geven die het nodig heeft met alle gevolgen van dien.

Professionals moeten goed toegerust zijn om over deze thema’s gesprekken te voeren met deze vrouwenen en hun partners. Zo krijgen ze meer regie over hun leven en kunnen zij samen met een professional kijken wat het beste bij hen past en een basis leggen voor een stabiele toekomst. We willen deze professionals zo goed mogelijk ondersteunen bij het gesprek over kinderwens en als cliënten (nu) nog geen kind willen, hen te begeleiden bij een passende anticonceptiekeuze. 

Rutgers biedt inhoudelijke ondersteuning

Sinds 2018 is Rutgers als inhoudelijk expert betrokken bij de landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger. In samenwerking met professionals en GGD GHOR Nederland ontwikkelen we de deskundigheidsbevordering, zoals een e-learning, een training voor aandachtsfunctionarissen, ondersteunende materialen en de methodiekbeschrijving. Professionals zijn hierdoor beter toegerust om thema’s als seksualiteit, kinderwens en anticonceptie met kwetsbare groepen bespreekbaar te maken en samen te kijken wat het best bij ze past. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: eerdere ervaringen met anticonceptie; misvattingen en mythes over vruchtbaarheid; anticonceptie en zwangerschap en betekenis van ouderschap en kinderwens voor vrouwen (en hun partner).

Ontstaan

Het programma Nu Niet Zwanger is een initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam, toen werkzaam voor GGD Hart voor Brabant. Zij kwam vaak in contact met kwetsbare ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een veilige omgeving te bieden aan hun kind.

Connie startte een pilot en benaderde kwetsbare (potentiële) ouders in beeld van hulpverleners. Ze ging met hen in gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Haar pilot werd in de gemeente Tilburg samen met een toenemend aantal ketenpartners succesvol uitgevoerd en werd overgenomen door de gemeente Rotterdam.

Kosten-baten analyse

In september 2020 is door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van VNG een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse gedaan van het programma Nu Niet Zwanger. De conclusie van deze MKBA is dat het programma meer maatschappelijke baten oplevert dan het kost.

Resultaten onderzoek Tranzo naar Nu Niet Zwanger

Eind mei 2021 zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek (Tranzo & University Tilburg) naar het bereik en de ervaringen van clienten en professionals met Nu Niet Zwanger in de regio Midden Brabant.

Meer informatie over Nu Niet Zwanger

Kijk voor meer informatie op NuNietZwanger.nl