Turkse meiden liefdesloket

Seksueel geweld

Elk seksueel en relationeel contact, zowel online als offline, zou gewenst en gelijkwaardig moeten zijn. Uit onze monitor Seksuele Gezondheid in Nederland 2017 blijkt echter dat 22% van de vrouwen en 6% van de mannen te maken heeft gehad met seksueel geweld.

De helft van de vrouwen

Seksuele grensoverschrijding is een groot maatschappelijk probleem. Als zoenen en aanraken tegen de wil worden meegerekend, heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen dat wel eens meegemaakt. Deze cijfers verschillen niet veel met cijfers uit internationaal onderzoek, en laten al jaren zien dat ongewenst seksueel gedrag een omvangrijk probleem is, waarbij de impact op slachtoffers enorm kan zijn.

Jonge moeder met kind op arm (foto: Nancy Durell McKenna)

Structurele aanpak nodig

De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in de aanpak van seksueel geweld in Nederland, maar er is nog veel te doen. In het Nationaal Actieplan 2018 rondom seksuele gezondheid en soa/hiv-bestrijding is ook de preventie van seksueel geweld opgenomen. Op scholen is aandacht voor ongewenst seksueel gedrag nog lang niet altijd onderdeel van het curriculum, hoewel seksuele weerbaarheid wel in de kerndoelen staat. Gemeenten hebben verschillend beleid, er is geen gestructureerde aanpak. Bij verschillende ministeries wordt beleid uitgezet rond seksuele grensoverschrijding, maar landelijke coördinatie ontbreekt. Wij vinden dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft in met name het coördineren van beleid.

Gerichte interventies

Voor een gestructureerde aanpak is het nodig dat alle risicogroepen met effectieve interventies worden bereikt door deskundige professionals. We zetten in op collectieve preventie, met thema’s als gelijkheid en weerbaarheid in de seksuele vorming op school. Daarnaast richten we ons op groepen met een verhoogd risico, zoals in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ, op lhbt’ers en op nieuwkomers in Nederland. Zo hebben we een aantal weerbaarheids- en preventieprogramma’s ontwikkeld voor laagopgeleide jongens en meiden, jongeren met een lichte verstandelijke beperking en jongens die een verhoogd risico lopen op het plegen van ongewenst seksueel gedrag. Voor professionals hebben we een trainingsaanbod gericht op preventie en het bespreekbaar maken van ongewenst seksueel gedrag. We blijven programma’s en producten doorontwikkelen en implementeren, en onderzoeken het effect hiervan.

Seksuele grensoverschrijding is not done

Om ongewenst seksueel gedrag structureel aan te pakken, moet je zorgen dat negatieve normen ten aanzien gendergelijkheid en respectvol gedrag omgebogen worden. Normen zijn te beïnvloeden door herhaalde publiekscampagnes. In oktober 2018, een jaar na #MeToo, lanceerden we de campagne ‘Ben je oké?’; een simpele vraag die ongewenst seksueel gedrag gedrag bespreekbaar maakt. In de alliantie Act4Respect met Atria zullen we ook een brede sociale-normcampagne gaan voeren. Rutgers maakt verder deel uit van een aantal partnerships met kenniscentra, experts, activisten en opiniemakers om kennis te delen en seksuele grensoverschrijding blijvend te agenderen.

Jonge moeder met kind op arm (foto: Nancy Durell McKenna)

Ondersteunend beleid is essentieel

Het is belangrijk dat met name lokale overheden de preventie van ongewenst seksueel gedrag met beleid, regelgeving en financiering ondersteunen, en dat ook actief uitdragen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. We stimuleren gemeenten om preventie van seksuele grensoverschrijding daarin als speerpunt op te nemen.

Overzicht van onze projecten

Projecten seksueel geweld

Meer informatie

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers