Man leest krant

Seksualiteit en seksuele diversiteit in kerndoelen

De Tweede Kamer heeft het besluit van Minister van OCW, Van Bijsterveldt, waarin staat dat de kerndoelen worden aangepast, ter kennisgeving aangenomen. Dit betekent dat er geen debat meer over de invoering van de kerndoelen zal volgen in de Tweede Kamer en dat de invoering van de kerndoelen op scholen per 1 december een feit is.

In afwachting van het advies van de Raad van State en de Onderwijsraad heeft demissionair minister van Bijsterveldt (OCW) eind september definitief ingestemd met de aanpassing van de kerndoelen. De termen “seksualiteit en seksuele diversiteit” worden voor het eerst expliciet toegevoegd aan de kerndoelen.

De termen “seksualiteit en seksuele diversiteit” worden voor het eerst expliciet toegevoegd aan kerndoel 38 voor het Basisonderwijs, kerndoel 43 voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs en kerndoel 53 en 31 voor het Speciaal Onderwijs.

Voor de onderbouw VO wordt het kerndoel als volgt geformuleerd:

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en diversiteit, met name seksuele diversiteit.”

Bron: OCW, september 2012

Scholen zelf hebben nog steeds de vrijheid om naar eigen inzicht onderwijskundig en inhoudelijk invulling te geven aan de kerndoelen passend bij de eigen identiteit en professionaliteit van de school. Wel wordt seksualiteit voor het eerst verplicht gesteld voor het onderwijs.

Naar verwachting gaat de invoering van deze aanpassing per 1 december a.s. in.

Als hulpmiddel biedt Rutgers lespakketten seksuele vorming voor verschillende schooltypen:

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers