kranten

Reactie SRGR Alliantie op nota minister Ploumen

De SRGR Alliantie is verheugd over het handhaven van het speerpunt Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten door minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wel betreurt de Alliantie de aangekondigde strenge bezuinigingen op maatschappelijke organisaties en is ze verbaasd over de onevenredig grote rol die het bedrijfsleven krijgt toebedeeld.

In de nota Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen, laat de minister weten niet te zullen korten op het budget voor het bestrijden van moedersterfte, het verbeteren van toegang tot anticonceptiemiddelen en emancipatie van jongeren en vrouwen. Deze investeringen zijn broodnodig: nog steeds sterven dagelijks 800 vrouwen aan de gevolgen van zwangerschap en bevalling, hebben ruim 200 miljoen vrouwen geen toegang tot anticonceptiemiddelen, worden de rechten van vrouwen en jongeren niet erkend, is de kennis over seksualiteit gering en raken per dag 2.700 jongeren besmet met hiv.  De Nederlandse overheid en maatschappelijke organisaties vervullen op deze onderwerpen een belangrijke voortrekkersrol binnen Europa, bij de Verenigde Naties en in de partnerlanden. Deze keuze van de minister om SRGR als speerpunt te behouden zorgt ervoor dat Nederland deze onmisbare rol blijft vervullen.

Ook ziet de SRGR Alliantie meerwaarde in de inzet op strategische partnerschappen. De SRGR Alliantie -bestaande uit vijf Nederlandse organisaties- werkt met lokale organisaties in negen landen strategisch samen om nationaal en internationaal SRGR op de (politieke) agenda te zetten. De gezamenlijke capaciteitsopbouw en het betrekken van onze partners bij lokale, nationale en internationale besluitvormingsprocessen werpt zijn vruchten af. De stem van de lokale organisaties wordt steeds vaker gehoord in eigen land en bij de Verenigde Naties.

De Alliantie is echter bezorgd over de gevolgen die de aangekondigde bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld, in ontwikkelingslanden en op internationaal niveau, zullen hebben. Maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke meerwaarde ten opzichte van overheden, bedrijven en internationale organisaties. Het vertrouwen dat in de nota in het bedrijfsleven wordt gesteld voor het oplossen van armoedevraagstukken is onevenredig groot, en economische groei sijpelt immers niet zonder meer door naar alle lagen van de bevolking. Juist een krachtig maatschappelijk middenveld dat hier tegenwicht aan kan bieden is cruciaal om te zorgen dat de rechten van individuen worden gewaarborgd en dat economische groei op een inclusieve en evenredige manier plaats vindt.

De SRGR Alliantie zal zich actief blijven inzetten voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en de versterking van het internationale maatschappelijk middenveld op dit terrein en volgt de verdere ontwikkelingen met belangstelling.

De Alliantie voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten bestaande uit AMREF Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life, Rutgers en Simavi werkt samen met 52 organisaties in negen landen op deze terreinen. Samen maken zij het verschil.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u via de afdeling Communicatie van Rutgers contact opnemen met Dianda Veldman, directeur van Rutgers. Rutgers is penvoerder van de SRGR Alliantie. Communicatie Rutgers: 030 - 231 34 31 / 06 – 46 19 35 49 of communicatie@rutgerswpf.nl.

Reacties