kranten

NHL en Rutgers organiseren conferentie jongeren en internetveiligheid op 18 februari 2014

Presententatie onderzoeksrapporten en lancering online tool internetveiligheid. Op dinsdag 18 februari van 15.00 tot 17.00 uur organiseren het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en Rutgers een miniconferentie over jongeren en internetveiligheid.

Het project Jeugd en Cybersafety is een vierjarig onderzoek naar de veiligheid van Nederlandse jongeren op internet, gericht op vier verschillende probleemgebieden: compulsief internetgedrag, cyberpesten, online seksuele activiteiten en online financieel-economische risico’s. Het eerste rapport beschrijft de resultaten van de herhaalmeting onder 332 Nederlandse jongeren en hun ouders die deelnemen aan het onderzoeksproject  Voor het tweede rapport is met 30 jongeren gesproken over hoe je online risico’s kunt voorkomen of beëindigen. 

Online slachtofferschap en het online vertonen van grensoverschrijdend gedrag, zoals cyberpesten of virtuele diefstal, blijken geen op zichzelf staande fenomenen zijn: ongeveer één op de tien jongeren uit het onderzoek  is namelijk zowel slachtoffer als grensoverschrijder. “Daarnaast blijkt dat de groep jongeren die tijdens de herhaalmeting opnieuw online slachtoffer is, dezelfde kenmerken en gedragingen vertoont als de groep die tijdens de herhaalmeting opnieuw online grensoverschrijder is”, aldus Joyce Kerstens, senioronderzoeker van het lectoraat Cybersafety.

Gelijke profielen online slachtoffers en grensoverschrijders

Slachtoffers en grensoverschrijders op internet hebben een vergelijkbare online levensstijl. Het zijn frequente internetters en in de online wereld ervaren zij minder grenzen dan in de offline wereld. Ook vertonen beide groepen risicovol internetgedrag en een neiging tot compulsief internetgedrag. Jongeren die opnieuw grensoverschrijder en/of slachtoffer zijn, hebben naar verhouding een minder goede band met hun ouders en een lager niveau van zelfcontrole. In de interviews geven jongeren ook aan dat dezelfde factoren ten grondslag liggen aan zowel slachtofferschap als grensoverschrijding. Jongeren die zelfverzekerd en aardig zijn krijgen bijvoorbeeld minder te maken met beide kanten van de medaille, en ouders kunnen hier met hun opvoeding aan bijdragen. Kerstens: “De bevindingen uit de rapporten pleiten ervoor om slachtoffers en grensoverschrijders niet per definitie als twee verschillende groepen te zien. Preventie- en interventieprogramma’s die gericht zijn op de online levensstijl van jongeren kunnen zowel online slachtofferschap als online grensoverschrijdend gedrag helpen voorkomen of beëindigen.”

Lancering online tool internetveiligheid

De conferentie op dinsdag 18 februari a.s. is speciaal voor schoolmanagers en docenten uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en voor medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Naast een presentatie over bovengenoemde rapporten en presentaties over internetveiligheid onder jongeren, lanceert het lecoraat een online tool internetveiligheid. De tool is gebaseerd op de kennis die is opgedaan binnen het project Jeugd en Cybersafety en bestaat onder andere uit een online vragenlijst over internetproblematiek voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Met de tool kunnen docenten en schoolbestuurders inzicht krijgen in de mate waarin online problemen op hun school voorkomen en kunnen zij deze resultaten vergelijken met landelijke cijfers. Komend voorjaar zal een aantal scholen in de regio meedoen aan een pilot met deze online tool.

Programma

De miniconferentie vindt plaats in het NHL-theater, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.

15.00 uur: ontvangst met koffie en thee 
15.30 uur: presentaties  
17.00 uur: afsluitende borrel 

Presentaties Ontwikkelingen in internetproblematiek (Joyce Kerstens, NHL Hogeschool)
Binnen het onderzoeksprogramma Jeugd & Cybersafety zijn twee metingen uitgevoerd (voorjaar 2011 en najaar 2012) onder een groep van 350 jongeren en hun ouders. Door het volgen van jongeren en hun ouders in de tijd zijn ontwikkelingen in internetgedrag en internetbegeleiding in kaart gebracht en zijn we meer te weten gekomen over factoren die van invloed zijn op het al dan niet voortduren van online problemen, zoals cyberpesten en het maken van seksueel beeldmateriaal.

Jongeren aan het woord (Hanneke de Graaf, Rutgers) 
Hoe kun je vanuit het perspectief van jongeren online problemen voorkómen of beëindigen? Door jongeren zelf aan het woord te laten over hun ervaringen in het overwinnen van online problemen, zijn we meer te weten gekomen over effectieve preventiestrategieën en over het bieden van adequate hulp. Maatregelen om online veiligheid te bevorderen hebben immers meer kans van slagen als deze goed aansluiten bij de beleving van jongeren.

De Gezonde School en internetveiligheid (GGD-JZ)
Gezondheidsbevordering op school gaat meestal over verschillende thema’s. De school hoeft niet al deze thema’s tegelijk op te pakken, maar kiest bij voorkeur één tot drie gezondheidsthema’s en geeft deze gedurende minimaal drie jaar prioriteit. Binnen het programma De Gezonde School kunt u ook inzetten op het thema internetveiligheid en social media. Gezondheidsbevorderaars van de GGD geven uitleg over dit thema en de wijze waarop zij uw school hierbij kunnen ondersteunen.

Online tool: Inventarisatie van online problemen op uw school (ontwerpbureau Noorderstorm) 
Het lectoraat Cybersafety heeft na ruim drie jaar onderzoek naar internetveiligheid onder jongeren, in samenwerking met ontwerpbureau Noorderstorm, een online tool ontwikkeld waarmee scholen met leerlingen tussen de 12 en 18 jaar laagdrempelig en kosteloos in kaart kunnen brengen welke online problemen er op hun school spelen. De tool kan tevens gebruikt worden als benchmarkinstrument.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers